ทดสอบก่อนเรียน

 1.  กำหนด A , B , C และ D เป็นเซตใดๆ (A∩B) – (C∪D) เท่ากับเซตในข้อใด
  1. (A – B) ∩ (C – D)
  2. (A – B) ∩ (D – C)
  3. (A – C) ∩ (B – D)
  4. (A – C) ∩ (D – B)
 2. กำหนด A และ B เป็นเซตใดๆ จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้

ก. ถ้า A∩B = φ แล้ว A ⊂ B′

ข. ถ้า A∩B = φ แล้ว B ′⊂A ′

ข้อใดสรุปถูกต้อง

 1. ก. ถูก และ ข ผิด
 2. ก. ผิด และ ข. ถูก
 3. ก. และ ข. ถูก
 4. ก. และ ข. ผิด

3. กำหนด A = {0, {0}, φ, {φ}, 1} และ P(A) เป็นเพาเวอร์เซตของ A   จำนวนสมาชิกของ P(A) – A เท่ากับเท่าใด

 1. 29
 2. 30
 3. 31
 4. 32

4. กำหนดให้ A และ B เป็นเซตจำกัดโดยที่ n(A ∪ B) = 67 และ n[(A – B)∪(B – A)] = 58

ถ้า n(A) = 32 แล้ว n(B) มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปน

 1. 28
 2. 35
 3. 39
 4. 40

5. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง

1. มีเซตบางเซตไม่มีสับเซตแท้

2. ถ้า A = {1, {1, 2}, φ} แล้ว A ∩ P(A) ≠ φ

3. P(φ)∩ P(P(φ)) = φ

4. มีเซต A ที่ทำให้จำนวนสมาชิกของ P(A) เป็นจำนวนเฉพาะ

6. ให้เอกภพสัมพัทธ์ U = {1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9} ถ้า A ∪ B = {1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7}

และ = {4 , 6 , 8 , 9} จำนวนสมาชิกของ B – A เท่ากับข้อใด A′

1. 1

2. 2

3. 3

4. 4

7. จากการสัมภาษณ์ผู้ชมรายการโทรทัศน์จำนวน 220 คน พบว่า

มี 140 คน ชอบดูรายการ “เกมส์โชว์”

มี 110 คน ชอบดูรายการ “เกมส์เศรษฐี”

มี 105 คน ชอบดูรายการ “ตีสิบ”

มี 45 คน ชอบดูทั้งรายการ “เกมส์โชว์” และ “ตีสิบ”

มี 40 คน ชอบดูทั้งรายการ “เกมส์โชว์” และ “เกมส์เศรษฐี”

มี 15 คน ชอบดูทั้งสามรายการ

ถ้าไม่มีผู้ชมคนใดที่ไม่ชอบดูทั้งสามรายการเลย จงหาจำนวนผู้ชมรายการโทรทัศน์ที่ชอบดู

รายการดังกล่าวอย่างน้อยสองรายการ

1. 80 คน

2. 110 คน

3. 120 คน

4. 130 คน

8. จากการสำรวจการประกอบอาชีพการประมงทำสวนยางพาราและทำสวนผลไม้ของชาวบ้านใน

หมู่บ้านแห่งหนึ่งของจังหวัดระยอง ซึ่งมีอยู่ทั้งหมด 108 ครอบครัวพบว่า

มี 38 ครอบครัว ไม่ได้ประกอบอาชีพทั้งสามนี้

มี 16 ครอบครัว ที่ประกอบอาชีพทั้งสามนี้

มี 29 ครอบครัว ที่ประกอบอาชีพเพียงอย่างเดียวในสามอย่างนี้

ข้อใดต่อไปนี้เป็นจำนวนครอบครัวที่ประกอบอาชีพอย่างน้อยสองในสามอย่างนี้

1. 25

2. 41

3. 45

4. 63

9. นักการเมืองกลุ่มหนึ่งมี 50 คน แต่ละคนมีพื้นฐานการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์หรือสังคมศาสตร์

หรือศิลปศาสตร์อย่างน้อยหนึ่งด้าน จากแฟ้มประวัติพบอีกว่ามี 33 คน ที่มีพื้นฐานการศึกษา

ด้านสังคมศาสตร์และในจำนวนนี้มี 8 คน ที่มีพื้นฐานการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ด้วย

มี 17 คน ที่มีพื้นฐานการศึกษาทางด้านศิลปศาสตร์และในจำนวนนี้มี 2 คน ที่มีพื้นฐาน

การศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ด้วย ถ้าไม่ปรากฏว่ามีผู้ที่มีพื้นฐานการศึกษาทั้งด้านสังคมศาสตร์

และศิลปศาสตร์แล้ว นักการเมืองที่มีพื้นฐานการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์มีกี่คน

1. 25 คน

2. 20 คน

3. 18 คน

4. 10 คน

10. นักเรียนกลุ่มหนึ่งจำนวน 50 คน แต่ละคนต้องเรียนวิชาคณิตศาสตร์หรือวิชาภาษาอังกฤษ

อย่างน้อย 1 วิชา ถ้ามีนักเรียนเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 29 คน และเรียนภาษาอังกฤษ 32 คน

แล้วจำนวนนักเรียนทั้งวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษมีจำนวนเท่ากับข้อใด

1. 11 คน

2. 13 คน

3. 14 คน

4. 15 คน

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s