ทดสอบหลังเรียน

1. กำหนด A และ B เป็นเซตใดๆ ในเอกภพสัมพัทธ์ U เดียวกัน

ข้อใดต่อไปนี้ถูก

1. ถ้า A ∩ B = φ แล้ว A = φ และ B = φ

2. ถ้า A ∪ B = φ แล้วไม่จำเป็นที่ A = φ และ B = φ

3. ถ้า A – B = φ แล้ว A = φ และ B = φ

4. ถ้า A ∩ B = A ∪ B แล้ว A = B

2. สับเซตทั้งหมดของเซต A คือ φ, {1}, {2}, {1, 2}   และสับเซตทั้งหมดของ B คือ φ, {2}, {3}, {2, 3}

แล้ว A ∩B คือเซตในข้อใด

1. φ

2. {1}

3. {2}

4. {3}

3. กำหนด A และ B เป็นเซตที่มีจำนวนสมาชิกเท่ากัน โดย n(A∩B) = 2 และ n(A∪B) = 10

แล้วข้อใดต่อไปนี้เป็นจำนวนสมาชิกของ B – A

1. 3 ตัว

2. 4 ตัว

3. 5 ตัว

4. 6 ตัว

4. กำหนด A และ B เป็นเซตใดๆ พิจารณาข้อความต่อไปนี้

ก. n(A∩B) = n(A) + n(B) – n(A ∪ B)

ข. n(A∪B) = n(A – B) + n(A∩ B) + n(B – A)

ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง

1. ข้อ ก. และ ข้อ ข. ถูก

2. ข้อ ก. ผิด และ ข้อ ข. ถูก

3. ข้อ ก. ถูก และ ข้อ ข. ผิด

4. ข้อ ก. และ ข้อ ข. ผิด

5. กำหนด A และ B เป็นเซตใดๆ ถ้า n(A ∪ B) = 10, n(A – B) = 3 และ n(B – A) =  5

แล้ว n(A ∩B) เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. 1

2. 2

3. 3

4. 4

6. กำหนด A , B และ C เป็นเซตใดๆ ในเอกภพสัมพัทธ์ U เดียวกัน และ n(A) = 50 ,

n(B) = 40 , n(C) = 30 , n(A ∩B) = 15 , n(B∩C) = 13 , n(A∩C) = 17

และ n(A ∪ B ∪ C) = 80 จงหา n(A ∩B∩C)

1. 5

2. 6

3. 7

4. 8

7. ถ้า A , B เป็นเซตอนันต์และ C เป็นเซตจำกัด แล้วเซตในข้อใดต่อไปนี้เป็นเซตอนันต์

1. (A ∩ C) ∪ (B ∩C)

2. A ∪ (B∩C)

3. (C – B) ∪ (C – A)

4. (A∪B)∩C

8. ให้ A = {φ, 0, 1, {1}} และ P(A) เป็นเพาเวอร์เซตของ A      B คือคอมพลีเมนต์ของ A และ

C คือคอมพลีเมนต์ของ P(A)       จำนวนสมาชิกของ (B ∩C) ∪ (B∩C ′′ ) เท่ากับข้อใด

1. 12

2. 14

3. 16

4. 20

9. ในสำนักงานกาชาดสากลแห่งหนึ่งมีเจ้าที่ 18 คน แต่ละคนพูดภาษารัสเซีย หรือ ภาษาอังกฤษ

หรือ ภาษาฝรั่งเศส มีเพียงคนเดียวที่พูดภาษารัสเซีย ภาษาฝรั่งเศสและภาษาอังกฤษได้ทั้งสาม

ภาษา มี 3 คนพูดภาษาฝรั่งเศสและภาษาอังกฤษได้ มี 13 คนที่พูดภาษารัสเซียได้ และใน

13 คนนี้มี 5 คนที่พูดภาษาอังกฤษได้ มี 9 คนที่พูดภาษาฝรั่งเศสได้ ไม่มีเจ้าหน้าที่คนใดที่

พูดภาษาอังกฤษได้เพียงภาษาเดียว มีเจ้าหน้าที่กี่คนที่พูดภาษาฝรั่งเศสได้เพียงภาษาเดียว

1. 2

2. 3

3. 4

4. 5

10. ในการสำรวจนักเรียนที่ได้ฝึกหัดว่ายน้ำเป็น 3 เดือนมาแล้ว จำนวน 40 คน พบว่าว่ายน้ำ

ท่ากบได้ 20 คน ว่ายน้ำท่าผีเสื้อได้ 19 คน และว่ายไม่ได้ไม่ว่าท่ากบหรือท่าผีเสื้อ 7 คน

มีนักเรียนทั้งหมดกี่คนที่สามารถว่ายน้ำได้ทั้งท่ากบและท่าผีเสื้อ

1. 4

2. 6

3. 8

4. 10

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s